Skip to content

Informace o zpracování osobních údajů

Správce a subjekt údajů, zdroj osobních údajů

Pavel a Lenka Raškovi paraSTAV, s.r.o. Na Rybníkách 126, 664 46 Silůvky (dále jako UBYTOVÁNÍ ) v souvislosti s poskytovanými službami zpracovává osobní údaje zákazníků a zájemců o poskytnutí služeb (dále společně označování jako „zákazníci“). 

UBYTOVÁNÍ tímto poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako „nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“).

UBYTOVÁNÍ  je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů zákazníka a zákazník je subjektem údajů. UBYTOVÁNÍ zpracovává osobní údaje zákazníků získané převážně od zákazníků. V případě potřeby zpracovává UBYTOVÁNÍ rovněž osobní údaje zákazníků získané z veřejně dostupných zdrojů (Administrativní registr ekonomických subjektů, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík aj.). 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

UBYTOVÁNÍ  zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační a kontaktní údaje zákazníka, zejména pak jméno, příjmení, rodné číslo, identifikační číslo, adresu bydliště, číslo účtu, email a telefonický kontakt. 
 • Fotografické záznamy, audiovizuální záznamy, prvky vypovídající o kulturní, společenské a ekonomické identitě zákazníka, a to vždy s ohledem na obsah a rozsah služeb poskytovaných zákazníkovi.
 • Údaje o veškerých službách poskytovaných zákazníkovi, údaje z telefonické komunikace, emailové komunikace, chatu a sms. 
 • Údaje o transakcích mezi UBYTOVÁNÍ a zákazníkem, údaje o bankovním spojení zákazníka. 

Účely a právní důvod zpracování údajů

UBYTOVÁNÍ  osobní údaje zákazníka zpracovává k následujícím účelům a z následujících důvodů:

 • Zpracování je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi UBYTOVÁNÍ a zákazníkem,  jakož i k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka. 
 • Zpracování je nezbytné pro účely splnění právních povinností, které se na UBYTOVÁNÍ vztahují. UBYTOVÁNÍ má zejména povinnosti prevenční a povinnosti obezřetnosti při uzavření smlouvy, jakož i povinnosti vůči orgánům státní správy uložené právními předpisy.
 • Zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů UBYTOVÁNÍ . Oprávněným zájmem UBYTOVÁNÍ   může být uplatnění práv ze smlouvy uzavřené mezi UBYTOVÁNÍ a zákazníkem. Oprávněným zájmem UBYTOVÁNÍ může být taktéž obchodní či jiné sdělení zákazníkovi v souvislosti s poskytovanou službou.

Právní důvod poskytnutí osobních údajů, důsledky jejich neposkytnutí 

Poskytování výše uvedených osobních údajů zákazníkem a jejich zpracování ze strany UBYTOVÁNÍ je zákonným požadavkem a zákazník je povinen tyto údaje poskytnout.   Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům není třeba udělení souhlasu ze strany zákazníka. V případě, že by zákazník neposkytl osobní údaje před uzavřením smlouvy či v době jejího trvání, nebyla by možná jednoznačná identifikace zákazníka pro účely splnění práv a povinností UBYTOVÁNÍ před uzavřením smlouvy, pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi UBYTOVÁNÍ a zákazníkem, jakož ani pro účely řádného výkonu práv a povinností plynoucích z této smlouvy a z právních předpisů. Osobní údaje spočívající ve fotografickém vyobrazení, audiovizuálních záznamech, jakož i údajích vypovídajících o kulturních, ekonomických a společenských poměrech zákazníka je zákazník povinen poskytnout v případě, že tyto údaje mají být zpracovány dle požadavku zákazníka obsahem služby poskytované ze strany UBYTOVÁNÍ zákazníkovi. Neposkytnutí těchto údajů by znemožnilo poskytnutí služby v požadovaném obsahu a rozsahu. 

Zákazník je oprávněn před zasláním prvního e-mailového obchodního sdělení požádat UBYTOVÁNÍ, aby zákazníkovi nebyla obchodní sdělení zasílána a vyjádřit tím nesouhlas s jejich zasíláním, a to prostřednictvím emailu cykloubytovanurasku@gmail.com Po obdržení e-mailu obsahujícího obchodní sdělení je zákazník oprávněn vyjádřit nesouhlas s jejich dalším zasíláním prostřednictvím tohoto emailu. 

Příjemci osobních údajů

UBYTOVÁNÍ poskytuje osobní údaje zákazníka příjemcům a třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci, fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující  zaměstnavateli účetní služby a osoby poskytující zaměstnavateli datová úložiště), agentura nebo jiný subjekt. UBYTOVÁNÍ takto poskytuje údaje bez souhlasu zákazníka pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování. Jakékoli poskytování osobních údajů zákazníka jakýmkoli dalším příjemcům z jiných než výše uvedených důvodů je možné pouze na základě souhlasu uděleného zákazníkem UBYTOVÁNÍ. V případě úmyslu předat osobní údaje dalším příjemcům k jiným než uvedeným účelům a z jiných než uvedených důvodů UBYTOVÁNÍ osobní údaje takto předá pouze v případě, že k tomu zákazník předem udělí výslovný souhlas. 

Práva zákazníka 

Zákazník je oprávněn požadovat od UBYTOVÁNÍ přístup k osobním údajům týkajícím se zákazníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi UBYTOVÁNÍ a zákazníkem, jakož i z právních předpisů.

Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje zákazníka budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi UBYTOVÁNÍ a zákazníkem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů UBYTOVÁNÍ. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání lhůt pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví. 

Totožnost a kontaktní údaje správce se shodují s údaji o správci výše uvedenými. 

Proč zpracováváme osobní údaje?

Osobní informace zpracováváme zejména s cílem umožnění procesu a realizace ubytovacích služeb. Dále k tomu, aby provozovatel mohl opět nabídnout využití ubytovacích nebo souvisejících služeb.

 

Kdo má přístup k osobním údajům?

 • Poskytovatel ubytovacích služeb
 • Osoby, kterým poskytovatel ubytovacích služeb přidělí oprávnění za účelem zpracování nebo realizace služeb
 • Poskytovatel technického řešení rezervačního systému za účelem údržby a kontroly správné funkčnosti systému

 

Jak mohu zjistit, jaké údaje jsou zpracovávány o mé osobě

Na vyžádání vám zašleme veškeré osobní údaje, které máme uloženy k vaší osobě.

 

K jakým účelům zpracováváme osobní údaje?

 • Proces zpracování a realizace objednané služby
 • Komunikace související s hodnocením kvality služeb nebo s nabídkou souvisejících služeb provozovatele
 • Volitelná dobrovolná registrace zasílání newsletteru
 • Osobní údaje nejsou nikdy předány třetí straně, pokud se nejedná o instituce, které k tomu mají oprávnění ze zákona

Cookies

Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace v  prohlížeči a slouží k odlišení návštěvníků webu. Do cookies nikdy neumisťujeme osobní nebo citlivá data. Ve formě cookie se ukládají pouze např. číselné identifikační kódy, stavové proměnné, apod. Klademe maximální důraz na soukromí a bezpečnost vašich údajů.


Proč používáme cookies?

Především proto, že bez cookies není technicky možné realizovat funkce, ke kterým je nutné udržet informaci o návštěvníkovi, který přistupuje k webu. Například jde o rezervace, objednávky ve více krocích, přihlašování uživatele do systému a podobně.


Jaké další služby, které používají cookies, se mohou ještě objevit na našem webu?

Především se jedná o statistické a inzertní služby jako je Google Analytics, Google AdWords, Seznam Sklik a podobné. Tyto cookies (jsou-li některé z nich použity) slouží zejména k analýze návštěvnosti webu a k vyhodnocení výkonu různých prodejních kanálů a k personalizaci obsahu a lepšímu zacílení reklamy.

Co mohu dělat, když nesouhlasím s ukládáním cookies?

Všechny cookies na našich stránkách můžete pomocí vašeho prohlížeče vymazat či trvale zablokovat. Nápověda prohlížeče obsahuje návod, jak spravovat cookies.

 

Prosím berte na vědomí, že blokováním základních cookies rezervačního systému Trevlix znemožníte dokončení procesu rezervace.